Bezoekersreglement

Bezoekersreglement

Bezoekersreglement Kerkenbeurs Nederland 2021

Dit bezoekersreglement is van toepassing op de Kerkenbeurs Nederland 2021.

Organisator:
Helderblauw BV, Postbus 209, 3770 AE Barneveld.

Bezoeker:
personen die via een geldig door Helderblauw verstrekt entreebewijs of op andere wijze toegang krijgen tot de beursvloer.

Beursvloer:
stands, gangpaden, workshopruimtes, terrassen, toiletten en andere tot de accommodatie behorende ruimten.

Beurs:
Kerkenbeurs Nederland 2021

Data en locaties

Data: 7 en 8 oktober 2021
Locatie: Expo Houten

 1. Openingstijden zijn:
  7 oktober: 10.00 – 21.00 uur en op 8 oktober: 10.00 – 16.00 uur.
 2. Op de locatie dienen bezoekers zich te allen tijde te houden aan de regels en aanwijzingen van de betreffende locatie en diens functionarissen. Bezoekers dienen zich te houden aan de vooraf door de organisatie aangegeven maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, dan wel de maatregelen die bij de entree van de beurs worden aangegeven of medegedeeld. Algemene overheidsmaatregelen zijn ook op de beursvloer van kracht.
 3. Uitsluitend een geldig entreebewijs dat is verstrekt door Helderblauw BV geeft recht op toegang tot de Kerkenbeurs. Uitsluitend in geval de beurs onverwacht niet plaatsvindt zullen eventueel door de bezoeker betaalde entreegelden worden gerestitueerd. In alle andere gevallen is de organisator niet verplicht om ongebruikte entreebewijzen te vergoeden of entreegelden te restitueren.
 4. Het is de bezoeker niet toegestaan voor zijn of haar eigen kerk, bedrijf of andere organisatie promotioneel drukwerk of ander reclamemateriaal uit te delen aan de aanwezigen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.
 5. Het is de bezoeker niet toegestaan op de beursvloer (in stands, workshopruimtes of andere ruimtes die behoren tot de betreffende accommodatie), acquisitie te plegen onder exposanten of bezoekers.
 6. Het is de bezoeker niet toegestaan actief of passief eigen diensten of producten te verkopen of promoten zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.
 7. De bezoeker is verplicht aanwijzingen van personeel van Helderblauw, personeel van de locatie zelf en ander bevoegde personen op te volgen.
 8. Tijdens de gehele duur van de beurs, zowel tijdens als buiten de vermelde openingstijden, kunnen foto’s en/of filmopnamen worden gemaakt door of in opdracht van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor deze foto’s te gebruiken ten behoeve van promotie of als redactioneel beeld op de eigen website, in promotioneel drukwerk of als beeldmateriaal ter beschikking te stellen aan derden ten behoeve van journalistieke of promotionele uitingen.
  De bezoeker heeft het recht om niet akkoord te gaan met het gebruik op welke wijze dan ook van foto’s of filmmateriaal waarop hij/zij herkenbaar staat afgebeeld. Bezwaren tegen in dit artikel vermeld gebruik, kunnen worden ingediend bij de organisator. De organisator verplicht zich ertoe daaraan gevolg te geven.
 1. De organisator behoudt zich het recht voor bezoekers of andere personen van de beursvloer te verwijderen en/of de toegang tot de beursvloer te ontzeggen, wanneer zij aanwijzingen van de organisatie niet opvolgen.
 2. Het door de bezoeker ter beschikking gestelde e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om de bezoeker het entreebewijs toe te sturen en hem/haar te informeren over de lopende Kerkenbeurs en die in de toekomst. Het e-mailadres zal door de organisator niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
 3. Voor het sturen van e-mail maakt de organisator gebruik van een extern mailsysteem. Met de leverancier van deze mailsoftware heeft organisator een verwerkersovereenkomst gesloten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Indien de bezoeker al zijn/haar gegevens wenst te laten verwijderen uit de database, dan kan een verzoek worden verzonden naar bureau[at]helderblauw.nl. De organisatie van de Kerkenbeurs zal daaraan onmiddellijk medewerking verlenen.
 5. Op dit bezoekersreglement is het privacystatement van Helderblauw van toepassing, te vinden op www.kerkenbeurs.nl, onder de button downloads.
 6. In verband met de coronapandemie kunnen maatregelen worden getroffen ter voorkoming van besmetting tussen bezoekers en/of exposanten. Omdat deze maatregelen door de overheid regelmatig worden aangepast, kunnen deze niet standaard in dit Bezoekersreglement worden opgenomen. Actuele informatie daarover is te lezen op de website van Kerkenbeurs, www.kerkenbeurs.nl

Barneveld, 1 april 2021